spbredynki

Oferta

hide
OFERTA PRZESZKOLA "SŁONECZKO"
na rok szkolny 2021/22


kliknij na link: OFERTA

kliknij na link: Karta zgłoszeniowa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ,,SŁONECZKO”REGULAMIN 

 

I. CELE PRZEDSZKOLA

·         Pomoc w opiece nad Dzieckiem i jego wychowaniem.

·         Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

·         Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
 

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA

·         Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla Rodziny oraz wskazuje Dekalog, jako podstawowy wzór moralny i kanon człowieczeństwa.

·         Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

·         Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec Rodziny Dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach Dziecka i uzgadnia z Rodzicami zakres realizowanych zajęć.

 

III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

·         Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej  obowiązującego minimum programowego dla Dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

·         W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

·         Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i przerwy wakacyjnej, o której mowa w pkt 15 i 16) w godzinach od 7:30 do 14:20. 

·         Dzieci należy przyprowadzać do godz. 9:00, a odbierać można
od godz. 13:00.

·         Czas pobytu Dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż 7 godzin.

·         Przedszkole prowadzi żywienie Dzieci. Stawka dzienna za żywienie ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Rodzicami i firmą cateringową. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku 3 - 6 lat.

  

IV. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

·         Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.

·         Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wypełniają Rodzice (lub prawni opiekunowie) i przekazują ją dyrektorowi lub nauczycielowi.

·         Czesne płatne jest przez 10 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny podawana jest do wiadomości przez Dyrektora Przedszkola do końca sierpnia. 

·         Opłaty za pobyt Dziecka w przedszkolu należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

·         Dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Dyrektor zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z Rodzicami. Koszt ubezpieczenia ponoszą Rodzice.

·         Przedszkole oferuje Dzieciom trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i podwieczorek. Zasady odpłatności za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, Rodzicami i firmą cateringową .

·         Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające. Niektóre dzieci zasypiają, słuchają bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywają. W czasie sjesty Dzieci przebywają pod opieką osoby dorosłej.

·         Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające opieki medycznej.

·         W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola lub nauczyciela prowadzącego grupę.

·         Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście. W przypadkach losowych Dziecko może być odebrane przez inną osobę dorosłą upoważnioną przez Rodziców w formie pisemnej. Upoważnienie należy złożyć nauczycielowi na początku roku szkolnego.

·         Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu.

·         O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do przedszkola, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

·         Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania Dziecka do przedszkola.

·         Za miesiące będące przerwą wakacyjną Rodzice nie ponoszą opłat. 

7.00-8.50
• schodzenie się dzieci,
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe

8.00-8.55

• praca indywidualna z dzieckiem,
• zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne
• przygotowanie do śniadania

9.00 - 9.30
Śniadanie

9.50- 11.30
• zajęcia programowe z całą grupą- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności,
• zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki,
• czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.50 – 12.20
Obiad

12.30 - 14.00
• poobiedni relaks - ze słuchaniem ulubionych bajek (grupy młodsze),
• grupy starsze – krótki relaks, praca z całą grupą lub w zespołach, z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14.00 – 14.30
Podwieczorek

14.30 – 16.00
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe
• spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami;
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
• rozchodzenie się dzieci.


Nasze przedszkole:

• Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.
• Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju wg ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
• Kształtuje właściwe zachowania w stosunku do społeczeństwa, przyrody.
• Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, dobro, prawda, miłość.
• Przygotowuje do podjęcia z powodzeniem nauki w szkole.
• Tworzy warunki do poznania przez dzieci ich praw i obowiązków, przestrzega tych praw.
• Udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
• Zapewnia możliwość poznania bliższego i dalszego środowiska podczas wycieczek.
• Organizuje uroczystości i imprezy, dzięki którym dzieci uczą się prezentacji siebie, współdziałania z innymi.
• Tworzy możliwości do rozwoju twórczej aktywności dziecka.
• Kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne.
• Współpracuje z rodzicami wspierając ich w działaniach wychowawczych i zachęcając do czynnego uczestniczenia w życiu przedszkola.

Wartości preferowane w naszym przedszkolu:

• Poczucie własnej wartości
• Miłość
• Mądrość - umiejętność funkcjonowania w życiu, wiedza,
celowe czynienie dobra
• Prawda - prawdomówność, przeciwstawianie się złu
• Samodzielność – wytrwałość, cierpliwość, pracowitość
• Bezpieczeństwo – zdrowie, higiena
• Sprawiedliwość – uczciwość, odpowiedzialność za własne czyny
• Tolerancja – otwartość, szczerość, szacunek
• Współżycie w grupie przedszkolnej, koleżeńskość
• Patriotyzm - tradycja, tożsamość
PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA FACHOWĄ I KOMPETENTNĄ
OPIEKĘ NAD DZIEĆMI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 7.00-16.00


Oto argumenty przemawiające za skorzystaniem z naszej oferty!
 
• przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
• grupa mieszana ( dzieci 3 - 5 letnie ) oraz oddzielnie prowadzony oddział dzieci 6-letnich
• naturalna sytuacja wychowawcza, indywidualizacja oddziaływań
• naszym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka
• rozwijanie zdolności i zainteresowań, aktywne metody prac,
• bardzo dobra baza i klimat przedszkola
• współpraca z rodziną i środowiskiem
• udział dzieci w imprezach i spotkaniach organizowanych poza przedszkolem
• różnorodność pomocy dydaktycznych i gier logicznych
• wycieczki i zabawy
• codzienne głośne czytanie książek i słuchanie muzyki (również poważnej)
• 2 posiłki
- śniadanie:  9.00 - 9.30
- obiad : 11.45 - 12.15

         Przedszkole proponuje ciekawą ofertę zajęć dodatkowych:
* zajęcia logopedyczne,
* język angielski dla najmłodszych,
* zajęcia muzyczno-malarskie - p l a s t y k o t e r a p i a
       OD 1 LUTEGO 2016 r.
OPŁATA STAŁA WYNOSI 60 ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE

(możliwość pokrycia tej kwoty przez MOPS)

Zapisy przyjmowane są codziennie u dyr. szkoły.
 

Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2020/2021


Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2020

Zimowa przerwa świąteczna i ferie zimowe (w trakcie pandemii)

23 XII 2020-17 I 2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 -6

IV 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 VI 2021

Wakacje letnie

26 VI - 31 VIII 2021